Kvadar i kocka

Matematika 4

Autorica: Mira Čuvidić
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb „Provjera".

1. Smatraš li da je tvrdnja točna, u prazninu upiši DA. Smatraš li da je tvrdnja netočna, u prazninu upiši NE.
    Dužinu koja je zajednička dvjema stranama kvadra zovemo bridom kvadra.
    Kvadar ima 6 bridova.
    Kocka ima 8 bridova.
    Točka u kojoj se sastaju tri brida kvadra zovemo vrhom kvadra.
    Točka u kojoj se sastaju tri vrha kvadra zovemo bridom kvadra.
    Kocka ima 8 vrhova.
    Kvadar ima 6 vrhova.

2. Dopuni rečenice.
    Obujam (volumen) je što ga zauzima neko tijelo.
    Strane su pravokutnici.
    Strane su kvadrati.
    Kocka koja ima brid duljine zauzima 1 cm3 prostora.
    Kocka koja ima brid duljine 1 m zauzima m3 prostora.
    Kocka koja ima brid duljine 3 m zauzima m3 prostora.
    Kocka koja ima brid duljine cm zauzima 64 cm3 prostora.
    Kocka koja ima brid duljine 6 m zauzima m3 prostora.
    Kocka je geometrijsko .
    Kvadar je geometrijsko .
    Kvadrat je geometrijski .
    Svi bridovi jednake su duljine.

3. Slovo iz lijevoga stupca upiši u prazninu ispred odgovarajućih podataka u desnome stupcu.
          a) točka u kojoj se sastaju tri brida kvadrat
          b) jedinica za masu vrh
          c) geometrijsko tijelo brid
          d) geometrijski lik kvadar
          e) jedinica za obujam (volumen) kubni centimetar
          f) dužina u kojoj se sastaju dvije strane kocke

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek