Koeficijenti jednadžbe pravca

 

Naučili smo da je  y = ax + b  jednažba pravca (pri čemu su a i b racionalni brojevi).

 

Brojevi a i b nazivaju se koeficijenti jednadžbe pravca.

 

Npr. u jednadžbi  y = - 2x + 7 , koeficijenti su: a = -2 , b = 7.

 

 

 

Zadatak:

Koliki su koeficijenti a i b u sljedećim jednadžbama:

a)      y = 3x - 7    [?]

b)      y = -2x + 97    [?]

c)      y = 4/7 x - 3    [?]

d)      y = -100x + 5/8    [?]

e)      y = x + 4    [?]

f)       y = -x - 6    [?]

g)      y = x/5 – 7    [?]

h)      y = -x/2 + 6/11    [?]

i)       y = 2x    [?]

j)       y = x    [?]

k)      y = -x    [?]

l)       y = -3x    [?]

m)     y = -3    [?]

n)      y = 1    [?]

o)      y = x    [?]

p)      y = -1    [?]

q)      y = 5x - 6    [?]

r)       y = -8       [?]

s)      y = -12x    [?]

 

3 Crtanje pravca

 

 

 

Značenje koeficijenata 4