Zaključak o koeficijentu a

 

Koeficijent a govori nam da li pravac raste ili pada, i koliko brzo (strmo) raste ili pada. Zbog toga se koeficijent a naziva nagib ili koeficijent smjera.

 

Zapamtimo:

-         kad je a>0, pravac raste

-         kad je a<0, pravac pada

-         kad je a=0, pravac je vodoravan (niti ne raste, niti ne pada)

(U svim slučajevima pravac promatramo slijeva nadesno.)

 

Istraživanje o koeficijentu a                                                                   Zadaci o koeficijentu a