Srpsko - hrvatski matematički rječnik

 

Pojmovi iz osnovnoškolske matematike

 

Ovaj je rječnik nastao suradnjom učitelja/nastavnika/profesora matematike iz Hrvatske i Srbije, na Facebook grupi Matematika-nastavni materijali (osnovna škola). Nije pregledan od strane jezičara, te ga stoga nemojte uzeti kao 100% točan izvor informacija.
Nastao je iz želje da svima onima koji kao izvor znanja, ideja, informacija i sl. žele koristiti web-stranice i materijale na raznim jezicima, olakšam prijevod stručnih matematičkih izraza na materinji jezik. To je pogotovo važno učenicima kojima su mnogi matematički pojmovi novi, pa je važno da nauče kako se kažu baš na njihovom jeziku.
Ako uočite koju pogrešku, molim Vas javite na moju mail adresu (nalazi se na dnu stranice). Unaprijed hvala!
Osim ovog rječnika možda će vam dobro doći i Razlikovni rječnih srpskog jezika i hrvatskog jezika.
A ovdje je i rječnik u suprotnom smjeru, Hrvatsko-srpski matematički rječnik.

 

A   B   C   Č   Ć   D   DŽ   Đ   E   F   G   H   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

Srpski jezik Hrvatski jezik Opis / napomena (na hrvatskom)
A  
algebarski izraz algebarski izraz  
algebra algebra  
aritmetika aritmetika Aritmetika je grana matematike koja se bavi brojevima i računanjem s brojevima.
apscisa ili x-osa os apscisa ili x-os  
apscisa tačke apscisa točke Apscisa točke je prva koordinata te točke.
Npr. apscisa točke A(3,7) je 3.
apsolutna vrednost apsolutna vrijednost Npr. apsolutna vrijednost broja -8 je 8,
apsolutna vrijednost broja 16 je 16.
|-23| = 23,
|64| = 64
aritmetička sredina,
srednja vrednost ili prosek
aritmetička sredina, srednja vrijednost ili prosjek Aritmetičku sredinu dvaju ili više brojeva dobivamo tako da zbrojimo sve brojeve, a zatim zbroj podijelimo s brojem koliko zadanih brojeva ima. (Tako se računa i prosjek ocjena u školi.)
Npr. aritmetička sredina brojeva 5, 10 i 6 je broj 7 jer je
(5 + 10 + 6) : 3 = 21 : 3 = 7 .
asocijativnost asocijativnost (a + b) + c = a + (b + c)
(a · b) · c = a · (b · c)
B  
baza (ili osnova) piramide,
baza (ili osnova) prizme,
baza (ili osnova) valjka,
baza (ili osnova) kupe
baza (ili osnovka)  piramide,
baza (ili osnovka) prizme,
baza (ili osnovka) valjka,
baza (ili osnovka) stošca
Ovi su pojmovi vezani uz geometrijska tijela.
beskonačan periodičan decimalni broj beskonačni periodički decimalni broj ili beskonačni periodični decimalni broj  
beskonačno beskonačno  
bilion bilijun 1 000 000 000 000, 1012
bisektrisa ugla,
simetrala ugla
simetrala kuta Simetrala kuta je pravac/polupravac koji raspolavlja taj kut.
binarni sistem binarni sustav  
bočna strana pobočka,
pobočna strana,
bočna strana
U prizmi i piramidi, strane koje nisu baze, nazivaju se bočne strane.
broj broj  
brojevna prava ili brojevna osa brojevni pravac  
brojevni izraz brojevni izraz  
brojilac brojnik Brojnik je broj iznad razlomačke crte (u razlomku).
Npr. u razlomku 2/5, broj 2 je brojnik.
C  
celi brojevi,
ceo broj
cijeli brojevi,
cijeli broj
Cijeli brojevi su brojevi:
..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
centar središte Npr. središte kruga, središte rotacije...
centralna simetrija

centar simetrije

centralnosimetrična figura
centralna simetrija

centar simetrije

centralnosimetričan lik
 
centralni ugao kruga središnji kut kruga Središnji kut je kut čiji je vrh u središtu kruga.
cifra

Imena cifri:
- cifra jedinica,
- cifra desetica,
- cifra stotina,
- cifra
hiljada,
- cifra desetohiljada,
- cifra stohiljada,
...
- cifra desetih,
- cifra stotih,
- cifra hiljaditih,
- cifra desetohiljaditih,
...

Broj može biti:
 - jednocifren,
 - dvocifren,
 - trocifren, ...
 - višecifren.
 

znamenka

Nazivi znamenki:
- znamenka jedinica,
- znamenka desetica,
- znamenka stotica,
- znamenka tisućica,
- znamenka desettisućica,
- znamenka stotisućica,
...
- znamenka desetinka,
- znamenka stotinka,
- znamenka tisućinka,
- znamenka desettisućinka,
...

Broj može biti:
 - jednoznamenkast,
 - dvoznamenkast,
 - troznamenkast, ...
 - višeznamenkast.
Brojeve zapisujemo pomoću znamenaka.

Npr. broj 245 zapisan je pomoću znamenaka 2, 4 i 5.
Broj 245 je troznamenkasti broj.

U broju 25 789, znamenka 9 je znamenka jedinica, 8 je znamenka desetica, 7 znamenka stotica, 5 znamenka tisućica,  2 znamenka desettisućica.
Č  
četiristo četiristo 400
četvorougao

pravougaonik,
kvadrat,
paralelogram (ili romboid),
romb,
trapez,
deltoid 
četverokut

pravokutnik,
kvadrat,
paralelogram (ili romboid),
romb,
trapez,
deltoid
Četverokut je geometrijski lik (dio ravnine) omeđen s četiri dužine koje se ne sijeku. On ima 4 kuta, 4 vrha i 4 stranice.
činilac (rjeđe: faktor) faktor ili čimbenik Broj koji množimo.
Vidi pod množenje.
D  
decimalni broj,
npr. 2,4

decimalna tačka,
decimalni zarez ili decimalna zapeta

ceo deo decimalnog broja,

decimalni deo decimalnog broja

cifra jedinica,
cifra desetica,
cifra stotica,
cifra hiljada,
cifra desetohiljada,
...

cifra desetih,
cifra stotih,
cifra hiljaditih,
cifra desetohiljaditih,
...

-,
decimale
decimalni broj,
npr. 2.4

decimalna točka,
decimalni zarez


cijeli dio ili dekadski dio decimalnog broja,
decimalni dio decimalnog broja


znamenka jedinica,
znamenka desetica,
znamenka stotina,
znamenka tisućica,
znamenka desettisućica,
...

znamenka desetinka,
znamenka stotinka,
znamenka tisućinka,
znamenka desettisućinka,
...

dekadske znamenke,
decimalne znamenke ili decimale
U zapisu decimalnog broja se u Hrvatskoj u matematici koristi decimalna točka, npr. 2.4 , a u Srbiji decimalni zarez, npr.  2,4  .
Međutim, izvan matematike se i u Hrvatskoj koristi decimalni zarez, npr. u fizici, kemiji itd.
decimalni razlomak decimalni razlomak ili dekadski razlomak Decimalni razlomak ili dekadski razlomak je razlomak u čijem je nazivniku dekadska jedinica, tj. broj 10 ili 100 ili 1000,...
Npr. 3/100 i 4509/1000 su dekadski/decimalni razlomci.
definicija,
definisati
definicija,
definirati
 
dekadne jedinice dekadske jedinice Dekadske jedinice su brojevi: 10, 100, 1000, 10 000,
100 000, ...
Dobivamo ih tako da napišemo znamenku 1, a zatim nule (koliko želimo).
Računski ih dobivamo množenjem broja 10 sa samim sobom (nekoliko puta), tj. kao potencije broja 10.
dekadni brojevni sistem dekadski brojevni sustav  
delilac, delitelj djelitelj (rjeđe: divizor) Riječ djelitelj koristi se u dvije svrhe:
1. Djelitelj može biti drugi broj kod dijeljenja. Npr. u izrazu 9:4, broj 4 je djelitelj.
2. Isto tako, budući da je npr. broj 20 djeljiv brojem 5 (kod dijeljenja nema ostatka), kažemo da je broj 5 djelitelj broja 20 (a broj 20 je višekratnik broja 5).
delimično vađenje korena, delimično korenovanje ili parcijalno korenovanje djelomično vađenje korijena ili djelomično korjenovanje Vidi pod koren.
delitelj, delilac djelitelj (rjeđe: divizor) Riječ djelitelj koristi se u dvije svrhe:
1. Djelitelj može biti drugi broj kod dijeljenja. Npr. u izrazu 9:4, broj 4 je djelitelj.
2. Isto tako, budući da je npr. broj 20 djeljiv brojem 5 (kod dijeljenja nema ostatka), kažemo da je broj 5 djelitelj broja 20 (a broj 20 je višekratnik broja 5).
deljenik djeljenik (rjeđe: dividend) Djeljenik je prvi broj kod dijeljenja.
Vidi pod dijeljenje.
deljenje,
deljenik,
delilac,
količnik
dijeljenje,
djeljenik (rjeđe: dividend),
djelitelj (rjeđe: divizor),
količnik (rjeđe: kvocijent)
Dijeljenje je računska operacija.
Npr. u zadatku 10:2=5, dijelimo brojeve 10 i 2.
Pri tom se broj 10 naziva djeljenik, 2 je djelitelj, a 5 je količnik.
Ujedno se i cijeli izraz u kojem imamo dijeljenje naziva količnik, npr. izraz 10:2 je količnik (brojeva 10 i 2).
devetsto devetsto 900
digitron ili kalkulator džepno računalo ili kalkulator  
dijagonala dijagonala Dijagonala (puniji naziv: dijagonala mnogokuta) je dužina koja spaja dva nesusjedna vrha mnogokuta.
dijagonala kocke dijagonala kocke ili prostorna dijagonala kocke Dijagonala kocke ili prostorna dijagonala kocke je dužina koja spaja dva vrha kocke i prolazi kroz unutrašnjost kocke.
dijagonala kvadra dijagonala kvadra ili prostorna dijagonala kvadra Dijagonala kvadra ili prostorna dijagonala kvadra je dužina koja spaja dva vrha kvadra i prolazi kroz unutrašnjost kvadra.
dijagonala prizme dijagonala prizme ili prostorna dijagonala prizme Dijagonala prizme ili prostorna dijagonala prizme je dužina koja spaja dva vrha prizme i prolazi kroz unutrašnjost prizme.
Trostrana prizma nema (prostornu) dijagonalu, a ostale prizme imaju.
dijagonalni presek (prizme ili piramide) dijagonalni presjek (prizme ili piramide) Dijagonalni presjek prizme je lik (pravokutnik) koji dobijemo kao presjek prizme i ravnine koja prolazi kroz dijagonalu baze i njoj susjedne bočne bridove.
Dijagonalni presjek piramide je lik (trokut) koji dobijemo kao presjek piramide i ravnine koja prolazi kroz dijagonalu baze i njoj susjedne bočne bridove.
Trostrana prizma i trostrana piramida nemaju dijagonalni presjek, a ostale prizme i piramide imaju.
direktna proporcionalnost proporcionalnost  
dirka ili tangenta kružnice

dodirna tačka
dirka ili tangenta kružnice

diralište
Tangenta je pravac koji dodiruje kružnicu u točno jednoj točki. Ta zajednička točka naziva se diralište.
distributivnost distributivnost a · (b + c) = a · b + a · c
a · (b - c) = a · b - a · c
dodirna tačka diralište Ako pravac i kružnica imaju samo jednu zajedničku točku, ta se točka zove diralište pravca i kružnice (a pravac je tangenta).
domen funkcije, oblast definisanosti ili skup originala domena funkcije ili područje definicije funkcije  
duž

dužina duži

krajnje tačke duži ili krajevi duži
dužina

duljina dužine

krajnje točke dužine ili rubne točke dužine
Dužina (na hrvatskom jeziku) je ravna ograničena crta. Dužina ima svoju duljinu. Npr. dužina može biti duga 4 cm, pa kažemo da je duljina te dužine 4 cm.

Na srpskom, riječ dužina označava ono što na hrvatskom (u matematici) kažemo duljina, dok je duž (na srpskom) isto što i dužina na hrvatskom.

U svakodnevnom životu i u Hrvatskoj se, kad se misli na duljinu, koristi riječ dužina. Međutim, u matematici se pazi na razliku između ta dva pojma (između dužine i duljine).
dužina (duži) duljina (dužine) Npr. neka dužina može biti duga 4 cm, pa kažemo da je duljina te dužine 4 cm.
Vidi pod duž.
dvesta dvjesto 200
dvodimenzionalno dvodimenzionalno  
dvojni razlomak dvojni razlomak  
E  
eksplicitna jednačina prave eksplicitna jednadžba pravca y = ax + b
elipsa elipsa  
F  
figura lik Vidi pod geometrijska figura.
funkcija

rastuća,
opadajuća

domen, oblast definisanosti ili skup originala

kodomen ili skup vrednosti funkcije
funkcija

rastuća,
padajuća

domena ili područje definicije


kodomena ili područje vrijednosti funkcije
 
G  
geometrija geometrija  
geometrijska figura geometrijski lik Za razliku od geometrijskih tijela koja su dijelovi prostora (i koja su trodimenzionalna), geometrijski likovi su dijelovi ravnine (i oni su dvodimenzionalni).
geometrijsko telo

kvadar,
kocka,
prizma,
piramida,
valjak,
kupa,
lopta

rogljasta geometrijska tela,
obla geometrijska tela

prava,
kosa
geometrijsko tijelo

kvadar,
kocka,
prizma,
piramida,
valjak,
stožac,
kugla

uglata geometrijska tijela,
obla geometrijska tijela

uspravna,
kosa
Za razliku od geometrijskih likova koji su dijelovi ravnine (i koji su dvodimenzionalni), geometrijska tijela su dijelovi prostora (i ona su trodimenzionalna).
glavnica ili kapital (vezano uz kamate) glavnica  
grupisati grupirati  
H  
heksadekadni sistem heksadecimalni sustav  
hiljada,
hiljadu
tisuća (rjeđe: hiljada),
tisuću (hiljadu)
1000
hiperbola hiperbola  
hipotenuza hipotenuza U pravokutnom trokutu, stranica nasuprot pravom kutu naziva se hipotenuza.
I  
identično

poklapaju se
identički jednako

podudaraju se
Ako se dva geometrijska objekta podudaraju (preklapaju), kažemo da su identički jednaki. Npr. dvije točke, A i B, mogu biti identički jednake i tada pišemo A ≡  B.
Isto tako, dva pravca mogu biti identički jednaka, dvije dužine itd.
imenilac nazivnik Broj ispod razlomačke crte (u razlomku).
Npr. u razlomku 3/5, broj 5 je nazivnik.
implicitna jednačina prave implicitna jednadžba pravca Ax + By + C = 0
iracionalni brojevi iracionalni brojevi Iracionalni brojevi su brojevi koji se ne mogu pretvoriti u razlomke.
ivica brid U geometrijskom tijelu, brid je dužina u kojoj se spajaju dvije strane tijela.
izložilac eksponent Npr. u potenciji 35, broj 5 je eksponent.
Vidi pod stepenovanje.
izvlačenje zajedničkog činioca ispred zagrade izlučivanje zajedničkog faktora  
izvodnica valjka,
izvodnica kupe
izvodnica valjka,
izvodnica stošca
Izvodnica valjka je dužina koja spaja baze valjka i pripada plaštu.
Izvodnica stošca je dužina koja spaja točku iz baze i vrh stošca i pripada plaštu.
J  
jedinična duž jedinična dužina  
jednačina jednadžba Npr. 3x+5=8
je jednadžba.
jednačina prave

- eksplicitna,
- implicitna
jednadžba pravca

- eksplicitna,
- implicitna
Jednadžba pravca može se napisati u više oblika. Neki od njih su eksplicitni i implicitni, a ostali se rade u srednjoj školi.
Eksplicitna jednadžba je oblika y=ax+b,
a implicitna Ax+By+C=0.
jednakokrak jednakokračan Onaj koji ima dvije jednako duge stranice (i tada se te jednako duge stranice nazivaju kraci).
Npr. trokut može biti jednakokračan. Trapez također.
jednakost jednakost  
jednodimenzionalno jednodimenzionalno  
K  
kalkulator ili digitron džepno računalo ili kalkulator  
kamata

kamatna stopa

glavnica ili kapital
kamata

kamatna stopa

glavnica
 
kapital ili glavnica (vezano uz kamate) glavnica  
karakteristicne tačke trougla


- centar opisane kružnice,
- centar upisane kružnice,

- ortocentar,
- težište
karakteristične točke trokuta ili osobite točke trokuta

- središte opisane kružnice,
- središte upisane kružnice,
- ortocentar,
- težište
Karakteristične točke trokuta su:
- središte opisane kružnice (sjecište simetrala stranica),
- središte upisane kružnice (sjecište simetrala kutova),
- ortocentar (sjecište visina trokuta),
- težište (sjecište težišnica).
kateta kateta U pravokutnom trokutu, stranice uz pravi kut nazivaju se katete.
kocka kocka Kocka je geometrijsko tijelo omeđeno kvadratima.
kodomen funkcije ili skup vrednosti funkcije kodomena funkcije  ili područje vrijednosti funkcije  
koeficijent direktne proporcionalnosti koeficijent proporcionalnosti  
koeficijent obrnute proporcionalnosti koeficijent obrnute proporcionalnosti  
koeficijent pravca koeficijent smjera ili nagib U linearnoj funkciji f(x)=ax+b, kao i u jednadžbi pravca y=ax+b, koeficijent a naziva se koeficijent smjera ili nagib.
koeficijent sličnosti koeficijent sličnosti  
količnik količnik (rjeđe: kvocijent) Količnik je rezultat kod dijeljenja.
Vidi pod dijeljenje.
kolinearne tačke kolinearne točke Kolinearne točke su točke koje leže na istom pravcu.
kolona tabele stupac tablice  
komplanarne tačke komplanarne točke Komplanarne točke su točke koje pripadaju istoj ravnini.
komplementni uglovi komplementarni kutovi Koplementarni kutovi su kutovi čiji je zbroj 90°.
komutativnost komutativnost a + b = b + a
a · b = b · a
koncentrične kružnice koncentrične kružnice Koncentrične kružnice su kružnice koje imaju zajedničko središte.
konstrukcija,
konstruisati
konstrukcija,
konstruirati
 
konveksan mnogougao konveksan mnogokut Konvekasan mnogokut je mnogokut čiji su svi (unutarnji) kutovi manji od 180°.
koordinatni početak ishodište Ishodište je točka O(0) na brojevnom pravcu, odnosno točka O(0,0) u koordinatnoj ravnini.
koordinatni sistem
 - koordinatna osa,
 - apscisa, x-osa,
 - ordinata, y-osa,
 - apscisa tačke,
 - ordinata tačke,
 - koordinatni početak,
 - jedinična duž
 - kvadranti
koordinatni sustav
 - koordinatna os,
 - os apscisa, x-os,
 - os ordinata, y-os,
 - apscisa točke,
 - ordinata točke,
 - ishodište,
 - jedinična dužina
 - kvadranti
 
koren,
korenovanje,
korenovati,
vađenje korena,
delimično vađenje korena, delimično korenovanje ili parcijalno korenovanje
korijen,
korjenovanje,
korjenovati,
vađenje korijena,
djelomično vađenje korijena ili djelomično korjenovanje
Korjenovanje je računska operacija suprotna kvadriranju.
krajevi duži ili krajnje tačke duži krajnje točke dužine ili rubne točke dužine Vidi pod duž.
krak krak Npr. postoji krak jednakokračnog trokuta, krak trapeza, krak kuta.
kriva krivulja  
krug krug Krug je dio ravnine omeđen kružnicom.
kružna linija ili kružnica kružnica Kružnica je skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od neke središnje točke S.
kružni isečak kružni isječak Kružni isječak je dio kruga omeđen dvama polumjerima i pripadnim kružnim lukom.
kružni lûk kružni lûk Kružni lûk je dio kružnice koji spaja dvije točke kružnice.
kružni odsečak kružni odsječak Kružni odsječak je dio kruga omeđen tetivom i pripadnim kružnim lukom.
kružni prsten kružni vijenac Kružni vijenac je dio ravnine omeđen s dvije koncentrične kružnice (tj. s dvije kružnice koje imaju zajedničko središte).
kružnica ili kružna linija kružnica Kružnica je skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od neke središnje točke S.
kubne merne jedinice


kubni metar, ...
kubične (ili kubne) mjerne jedinice

kubični metar (ili kubni metar), ...
km3, m3, dm3, cm3, mm3
kupa

- prava,
- kosa
stožac

- uspravan,
- kos
Stožac je geometrijsko tijelo oblika korneta (za sladoled).
kvadar kvadar Kvadar je geometrijsko tijelo omeđeno pravokutnicima.
kvadrant kvadrant Koordinatne osi dijele ravninu na četiri kvadranta.
kvadrat kvadrat Kvadrat je četverokut kojem su sve stranice jednako duge i svi kutovi pravi.
Vidi pod kvadrat broja.
kvadrat binoma kvadrat binoma  
kvadrat broja,
kvadrirati
kvadrat broja,
kvadrirati
Kvadrirati neki broj znači pomnožiti ga sa samim sobom.
kvadrat razlike kvadrat razlike  
kvadrat zbira kvadrat zbroja  
L  
lenjir ravnalo  
linearna funkcija linearna funkcija Linearna funkcija je funkcija oblika f(x)=ax+b, a≠0.
litar,
decilitar,
mililitar,
hektolitar
litra,
decilitar,
mililitar,
hektolitar
l, dl, ml, hl
Osim litrenih, za mjerenje obujma/volumena/zapremine koristimo i kubične mjerne jedinice.
Veza između te dvije vrste mjernih jedinica je:
1 l = 1 dm3  .
lopta

centar lopte,
poluprečnik lopte,
prečnik lopte
kugla

središte kugle,
polumjer kugle,
promjer kugle
Kugla je geometrijsko tijelo (dio prostora) omeđeno sferom.

Vidi pod sfera.
M  
mala ili obična zagrada okrugla zagrada ( )
manje manje Npr. 3<5 čitamo "broj 3 je manji od broja 5".
manje ili jednako manje ili jednako Npr. x ≤ 6 čitamo: "x je manji ili jednak 6".
medijatrisa ili simetrala duži simetrala dužine Simetrala dužine je pravac koji je okomit na dužinu i prolazi njezinim polovištem.
merne jedinice za dužinu

kilometar,
metar,
decimetar,
centimetar,
milimetar
mjerne jedinice za duljinu

kilometar,
metar,
decimetar,
centimetar,
milimetar
km, m, dm, cm, mm
merne jedinice za površinu

kvadratni kilometar,
kvadratni metar,
kvadratni decimetar,
kvadratni centimetar,
kvadratni milimetar

ar,
hektar
mjerne jedinice za površinu

kvadratni kilometar,
kvadratni metar,
kvadratni decimetar,
kvadratni centimetar,
kvadratni milimetar,

(Umjesto kvadratni može se reći četvorni, npr. četvorni metar.)

ar,
hektar
km2, m2, dm2, cm2, mm2

1 ar = 100 m2

1 ha = 100 ar
        = 10 000 m2


U svakodnevnom životu se i u hrvatskom i u srpskom jeziku koristi i riječ "kvadrat" kao mjerna jedinica za površinu. Npr. kad se kaže da stan ima 70 kvadrata, misli se na to da je površina stana 70 m2.
merne jedinice za zapreminu


kubni kilometar,
kubni metar,
kubni decimetar,
kubni centimetar,
kubni milimetar,

hektolitar,
litar,
decilitar,
mililitar
mjerne jedinice za obujam (volumen)

kubični kilometar,
kubični metar,
kubični decimetar,
kubični centimetar,
kubični milimetar,

hektolitar,
litra,
decilitar,
mililitar
km3, m3, dm3, cm3, mm3

hl, l, dl, ml

1 l = 1 dm3


U svakodnevnom životu se i u hrvatskom i u srpskom jeziku koristi i riječ "kubik" kao mjerna jedinica za obujam. Npr. kad se kaže da su potrošena 4 kubika vode, misli se na to da su potrošena 4 m3 vode.
mešoviti broj mješoviti broj Mješoviti broj je broj koji se sastoji od cijelog broja i pravog razlomka (tj. razlomka kojem je brojnik manji od nazivnika).
metoda zamene ili metod zamene,
metoda suprotnih koeficijenata,
metoda poređenja,
grafička metoda
metoda supstitucije,

metoda suprotnih koeficijenata,
metoda komparacije,
grafička metoda
Metode za rješavanje sustava jednadžbi.
milijarda milijardu 1 000 000 000, 109
milion milijun 1 000 000, 106
mimoilazne prave mimoilazni pravci ili mimosmjerni pravci Mimoilazni pravci su pravci (u prostoru) koji nemaju zajedničkih točaka i nisu usporedni/paralelni.
mnogougao

pravilan mnogougao

trougao, četvorougao,
petougao, šestougao, sedmougao, osmougao,...
mnogokut

pravilni mnogokut

trokut, četverokut, peterokut, šesterokut, sedmerokut, osmerokut,...
Mnogokut je geometrijski lik (dio ravnine) omeđen dužinama koje se ne sijeku.
Za mnogokut kažemo da je pravilan ako su mu sve stranice jednakih duljina i svi kutovi jednakih veličina.
množenje

prvi činilac,
drugi činilac,
činioci (rjeđe: faktori)

proizvod
množenje

prvi faktor, prvi čimbenik,
drugi faktor, drugi čimbenik,
faktori ili čimbenici

umnožak (rjeđe: produkt)
Množenje je računska operacija.
Npr. u zadatku 4·3=12, množimo brojeve 4 i 3.
Pri tom se brojevi 4 i 3 nazivaju faktori (čimbenici), a 12 je umnožak.
Ujedno se i cijeli izraz u kojem imamo množenje naziva umnožak , npr. izraz 4·3 je množenje (brojeva 4 i 3).
N  
najmanji zajednički
sadržalac
(oznaka S ili NZS)
najmanji zajednički višekratnik
(oznaka V ili NZV)
Najmanji zajednički višekratnik dvaju ili više brojeva je najmanji broj koji je djeljiv svim zadanim brojevima.
Npr. V(10,15) = 30.
najveći zajednički delilac
(oznaka D ili NZD)
najveći zajednički djelitelj
(oznaka D ili NZD)
Najveći zajednički djelitelj dvaju ili više brojeva je najveći broj s kojim su djeljivi svi zadani brojevi.
Npr. D(10,15) = 5.
naspramna stranica,
naspramno teme
nasuprotna stranica,
nasuprotni vrh
U trokutu, svaki vrh ima po jednu nasuprotnu stranicu, a to je stranica kojoj taj vrh ne pripada.
Isto tako, svaka stranica trokuta ima nasuprotni vrh, a to je onaj koji joj ne pripada.
negativan broj negativan broj  
negativan smer rotacije negativan smjer rotacije Negativan smjer rotacije jednak je smjeru kazaljki na satu.
nejednačina nejednadžba Npr.
4x - 2 > 7
je nejednažba.
nejednakost nejednakost  
nemoguć sistem jednačina nemoguć sustav jednažbi Nemoguć sustav jednadžbi je sustav koji nema rješenja.
neodređen sistem jednačina neodređen sustav jednažbi Neodređen sustav jednadžbi je sustav koji ima beskonačno mnogo rješenja.
neograničen neograničen ili neomeđen  
nepoznata nepoznanica Npr. u jednadžbi 4x-6=8, nepoznanica je x.
nepravi razlomak nepravi razlomak Nepravi razlomak je razlomak kojem je brojnik veći od nazivnika. Takav razlomak je veći od broja 1.
neskrativ razlomak, sveden razlomak ili nesvodljiv razlomak neskrativ razlomak Vidi pod: skraćivanje razlomaka
nije jednako ili je različito nije jednako ili je različito
normalni,
normala
okomiti,
okomica
Okomiti pravci su pravci koji se sijeku pod pravim kutom (kutom od 90°).
Okomite pravce još nazivamo i okomice.
Osim pravaca, okomite mogu biti i dužine, polupravci itd.
n-tougao n-terokut n-terokut je mnogokut koji ima n vrhova, n stranica i n kutova.
nula funkcije nultočka Nultočka funkcije je točka u kojoj graf funkcije siječe x-os, tj. točka u kojoj je vrijednost funkcije jednaka nuli.
nula vektor nul-vektor  
O  
obična ili mala zagrada okrugla zagrada ( )
obim opseg Duljina ruba geometrijskog lika.
Kod mnogokuta, to je zbroj duljina stranica.
oblast definisanosti, domen funkcije ili skup originala domena funkcije ili područje definicije funkcije  
oblo telo oblo tijelo Obla tijela su tijela omeđena zakrivljenim ili ravnim i zakrivljenim plohama (mora biti barem jedna zakrivljena ploha).
Npr. valjak, stožac i kugla spadaju u obla tijela.
obrnuta Pitagorina teorema obrat Pitagorina poučka ili obrat Pitagorina teorema Obrat Pitagorina poučka:
Ako za duljine stranica a, b, c nekog trokuta vrijedi c2=a2+b2, onda je taj trokut pravokutan.
obrnuta proporcionalnost obrnuta proporcionalnost  
odsečak na y-osi odsječak na y-osi U linearnoj funkciji f(x)=ax+b, kao i u jednadžbi pravca y=ax+b, koeficijent b naziva se odsječak na y-osi.
odsto, posto ili procenat posto Npr. 30% na hrvatskom jeziku čitamo "trideset posto", a na srpskom može "trideset posto", "trideset odsto" i "trideset procenata". U "trideset odsto" je najnaglašenije da imamo 30 od sto dijelova".
Vidi pod procenat.
oduzimanje,
oduzeti,
umanjenik,
umanjilac,
razlika
oduzimanje,
oduzeti,
umanjenik (rjeđe: minuend),
umanjitelj (rjeđe: suptrahend),
razlika (rjeđe: diferencija)
Oduzimanje je računska operacija.
Npr. u zadatku 10-3=7 oduzimamo brojeve 10 i 3.
Pri tom se broj 10 naziva umanjenik, 3 je umanjitelj, a 7 je razlika.
Ujedno se i cijeli izraz u kojem imamo oduzimanje naziva razlika, npr. izraz 10-3 je razlika brojeva 10 i 3.
ograničen ograničen ili omeđen  
omotač plašt,
pobočje
Npr. valjak i stožac imaju plašt - zakrivljenu plohu koja ih omeđuje.
Prizme i piramide imaju pobočje - skup svih pobočki (bočnih strana) zajedno.
opadajuća funkcija padajuća funkcija  
opisana kružnica opisana kružnica Npr. opisana kružnica trokuta je kružnica koja prolazi kroz sve vrhove trokuta.
opruženi ugao ispruženi kut Ispruženi kut je kut koji ima 180°.
ordinata, y-osa os ordinata, y-os  
ordinata tačke ordinata točke Ordinata točke je druga koordinata te točke.
Npr. ordinata točke A(3,7) je 7.
ortocentar trougla ortocentar trokuta Ortocentar trokuta je sjecište visina trokuta.
ortogonalna projekcija ortogonalna projekcija   
osa os Npr. možemo imati os rotacije, os simetrije, os stošca, koordinatne osi itd.
osamsto osamsto 800
osmougao osmerokut Osmerokut je geometrijski lik (dio ravnine) omeđen s osam dužina koje se ne sijeku.
osna simetrija

osa simetrije

osnosimetrična figura
osna simetrija

os simetrije

osnosimetričan lik
 
osnovica jednakokrakog trougla,
osnovica trapeza
osnovica (ili baza) jednakokračnog trokuta,
osnovica (ili baza) trapeza
Ovi su pojmovi vezani uz geometrijske likove (u ravnini).
osnovni decimalni razlomci osnovni decimalni razlomci (?) Osnovni decimalni razlomci su razlomci kojima se u brojniku nalazi broj 1, a u nazivniku dekadska jedinica. Dakle, to su razlomci: 1/10, 1/100, 1/1000, ...
ostatak pri deljenju ostatak pri dijeljenju Npr. 9:4=2 i ostatak 1.
oštar ugao šiljasti kut Šiljasti kut je kut manji od 90°.
U nekim dijelovima Hrvatske uobičajeno je koristiti naziv oštar kut.
P  
parabola parabola  
paralelno,

paralele
usporedno ili paralelno,

usporednice ili paralele
Npr. pravci mogu biti usporedni. To su pravci koji se ne sijeku (a pripadaju istoj ravnini).
Usporedni pravci se još nazivaju usporednice.
Dužine i polupravci također mogu biti usporedni.
parcijalno korenovanje, delimično vađenje korena ili delimično korenovanje djelomično vađenje korijena ili djelomično korjenovanje Vidi pod koren.
parni brojevi parni brojevi Parni brojevi su: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...
periferijski ugao (kruga) obodni kut (kruga) Kut čiji je vrh na kružnici i čiji kraci sijeku kružnicu.
petougao peterokut Peterokut je geometrijski lik (dio ravnine) omeđen s pet dužina koje se ne sijeku.
petsto petsto 500
piramida

- trostrana,
- četvorostrana,
- petostrana,
- šestostrana,...

- prava,
- kosa

- pravilna
piramida

- trostrana,
- četverostrana,
- peterostrana,
- šesterostrana,...

- uspravna,
- kosa

- pravilna
 
Pitagorina teorema Pitagorin poučak ili Pitagorin teorem  
Platonova tela

tetraedar,
kocka,
oktaedar,
dodekaedar,
ikosaedar
Platonova tijela

tetraedar,
kocka,
oktaedar,
dodekaedar,
ikosaedar
 
podnožje visine nožište visine Npr. ako imamo visinu na stranicu a, nožište te visine je sjecište visine i stranice a.
podudarno sukladno Ono što se podudara po veličini.
Sukladne mogu biti dužine, kutovi, trokuti,...
polukrug polukrug  
polukružnica polukružnica  
polulopta polukugla  
poluprava

početak poluprave  ili teme poluprave
polupravac (rjeđe: zraka)

početna točka polupravca
Polupravac je ravna crta, s jedne strane omeđena, a s druge neomeđena.
poluprečnik polumjer Polumjer je dužina koja spaja središte kružnice s nekom točkom kružnice. Ujedno, i duljina te dužine se naziva polumjer.
Često se koristi i naziv radijus.
Oznaka: r.
poluravan poluravnina Poluravnina je ravna ploha, s jedne strane omeđena pravcem, a s ostalih strana neomeđena.
posto, odsto ili procenat posto Npr. 30% na hrvatskom jeziku čitamo "trideset posto", a na srpskom može "trideset posto", "trideset odsto" i "trideset procenata". U "trideset odsto" je najnaglašenije da imamo 30 od sto dijelova".
Vidi pod procenat.
površ ploha, geometrijski lik  
površina figure površina lika Površina lika je veličina (unutrašnjosti) tog lika. Mjerimo ju u kvadratnim mjernim jedinicama (m2, dm2, cm2,...)
površina tela oplošje tijela Oplošje tijela je zbroj površina likova koji omeđuju to tijelo. Na srpskom jeziku se za taj zbroj povšina opet koristi naziv površina, a na hrvatskom oplošje.
pozitivan broj pozitivan broj  
pozitivan smer rotacije pozitivan smjer rotacije Pozitivan smjer rotacije je smjer suprotan od smjera kazaljki na satu.
prava pravac Pravac je ravna neograničena crta.
pravac smjer  
pravi razlomak pravi razlomak Pravi razlomak je razlomak kojem je brojnik manji od nazivnika. Takav razlomak je manji od broja 1.
pravilan mnogougao pravilni mnogokut Pravilni mnogokut je mnogokut kojem su sve stranice jednakih duljina i svi kutovi jednakih veličina.
pravilo paralelograma (jedno od pravila za sabiranje vektora) pravilo paralelograma  
pravilo trougla (jedno od pravila za zbrajanje vektora) pravilo trokuta  
pravougaonik pravokutnik Pravokutnik je četverokut koji ima sve kutove prave i kojem su dvije i dvije nasuprotne stranice paralelne i jednako duge.
pravougli pravokutni Onaj koji ima pravi kut.
Npr. trokut može biti pravokutni.
pravougli trougao

katete,
hipotenuza
pravokutni trokut

katete,
hipotenuza
Pravokutni trokut je trokut koji ima pravi kut.
Stranice uz pravi kut nazivaju se katete, a nasuprot pravom kutu je hipotenuza.
prečnik promjer Promjer je dužina koja spaja dvije točke kružnice i prolazi kroz središte kružnice. Ujedno, i duljina te dužine se naziva promjer.
Često se koristi i naziv dijametar.
Oznaka: d.
predznak broja, znak broja predznak broja Npr. predznak broja -7 je minus,
predznak broja +26 je plus,
predznak broja 9 je plus.
presečna prava presječnica dviju ravnina Presječnica je pravac po kojem se sijeku dvije ravnine.
presek sjecište, presjek Točka koja je zajednička dvama pravcima, na srpskom se naziva "presek pravih", a na hrvatskom "sjecište pravaca". Slično tome, možemo imati sjecišta kružnica, sjecište kružnice i pravca itd.
Hrvatsku riječ "presjek" koristit ćemo npr. kod presjeka skupova.
prethodnik prethodnik Npr. prethodnik broja 5 je broj 4, a prethodnik broja 39 je broj 38.
približna vrednost

zaokrugliti na približnu vrednost
približna vrijednost

zaokružiti na približnu vrijednost
Vidi pod zaokrugliti.
približno jednako približno jednako
primer primjer  
prirodni brojevi prirodni brojevi Prirodni brojevi su brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
prizma

- trostrana,
- četvorostrana,
- petostrana,
- šestostrana,...

- prava,
- kosa,

- pravilna
prizma

- trostrana,
- četverostrana,
- peterostrana,
- šesterostrana,...

- uspravna,
- kosa,

pravilna
 
procena,
proceniti
procjena,
procijeniti
 
procenat

posto, odsto ili procenat
postotak

posto
Postotak označavamo znakom %.
Npr. 30% na hrvatskom jeziku čitamo "trideset posto", a na srpskom može "trideset posto", "trideset odsto" i "trideset procenata". U "trideset odsto" je najnaglašenije da imamo 30 od sto dijelova".
prodor ili prodorna tačka probodište Probodište je točka u kojoj pravac probada ravninu.
proizvod umnožak Umnožak je rezultat kod množenja.
Vidi pod množenje.
promil promil Promil označavamo znakom ‰.
Npr. 30‰ čitamo "trideset promila".
Promil je tisućiti dio nečega.
proporcija razmjer ili proporcija Proporcija je jednakost dvaju omjera, npr. 2:3=4:6.
proporcionalno proporcionalno  
prosek, aritmetička sredina ili srednja vrednost  prosjek, aritmetička sredina  ili srednja vrijednost Aritmetičku sredinu dvaju ili više brojeva dobivamo tako da zbrojimo sve brojeve, a zatim zbroj podijelimo s brojem koliko zadanih brojeva ima. (Tako se računa i prosjek ocjena u školi.)
Npr. aritmetička sredina brojeva 5, 10 i 6 je broj 7 jer je
(5 + 10 + 6) : 3 = 21 : 3 = 7 .
prost broj prost broj,
prim broj
Prost broj je broj koji ima točno dva djelitelja.
prostor prostor  
prostorna dijagonala prostorna dijagonala Prostorna dijagonala prizme je dužina koja spaja dva vrha prizme i prolazi kroz unutrašnjost prizme.
Trostrana prizma nema prostornu dijagonalu, a ostale prizme imaju.
Umjesto naziva "prostorna dijagonala", ponekad se koristi i samo riječ "dijagonala" uz naziv prizme, npr. "dijagonala kvadra", "dijagonala kocke", "dijagonala pravilne četverostrane prizme" i sl.
R  
racionalisanje imenioca ili racionalizacija imenioca racionalizacija nazivnika Racionalizirati nazivnik znači učiniti nazivnik racionalnim brojem, tj. "izbaciti" korijen iz nazivnika.
racionalni brojevi racionalni brojevi Racionalni brojevi su razlomci (i svi oni brojevi koji se mogu pretvoriti u razlomke).
U racionalne brojeve spadaju: prirodni brojevi, cijeli brojevi, razlomci (pozitivni i negativni), decimalni brojevi (pozitivni i negativni) i mješoviti brojevi (pozitivni i negativni).
računska operacija računska operacija ili računska radnja  
rastojanje razmak, udaljenost Npr. udaljenost između dviju točaka ili između točke i pravca.
rastuća funkcija rastuća funkcija  
različito, nije jednako različito, nije jednako
razlika razlika (rjeđe: diferencija) Razlika je rezultat kod oduzimanja.
Za detalje vidi pod oduzimanje.
razlika kvadrata razlika kvadrata  
razlomak

polovina, trećina, četvrtina, petina,...

dva sa tri ili
dva kroz tri

brojilac,
imenilac,
razlomačka crta
razlomak

polovina, trećina, četvrtina, petina,...

dva kroz tri


brojnik,
nazivnik,
razlomačka crta
 
ravan ravnina Ravnina je ravna neograničena ploha.
razmera  omjer Npr. omjer/razmeru 2:3 na hrvatskom jeziku čitamo "dva naprama tri", a na srpskom "dva prema tri".
realni brojevi realni brojevi Realni brojevi su racionalni i iracionalni brojevi zajedno.
red tabele ili vrsta tabele red tablice ili redak tablice Množina od redak je retci.
refleksija ili simetrija simetrija ili zrcaljenje Npr. osna simetrija, centralna simetrija,...
rešenje
rešiti
rješenje
riješiti
Zavrzlame sa "ije" i "je" na hrvatskom jeziku:
rješenje, rješavanje, rješivost, rješavač,
riješiti, rješavati, rješavam,
riješen, riješeno, rješavan, rješiv, nerješiv
rogljasto telo uglato tijelo Rogljasto tijelo je tijelo omeđeno ravnim plohama.
rotacija rotacija  
S  
sabirak pribrojnik (rjeđe: sumand) Pribrojnici su brojevi koji se zbrajaju.
Npr. u izrazu 4+9, brojevi 4 i 9 su pribrojnici.
sabiranje,
sabrati,
prvi sabirak,

drugi sabirak,

zbir
zbrajanje,
zbrojiti,
prvi pribrojnik (rjeđe: prvi sumand),
drugi pribrojnik (rjeđe: drugi sumand),
zbroj (rjeđe: suma)
Zbrajanje je računska operacija.
Npr. u izrazu 3+4=7 imamo zbrajanje brojeva 3 i 4.
Pri tom se brojevi 3 i 4 nazivaju pribrojnici, a 7 je zbroj.
Ujedno se i cijeli izraz u kojem imamo zbrajanje naziva zbroj, npr. izraz 3+4 je zbroj brojeva 3 i 4.
sadržalac višekratnik Npr. višekratnici broja 3 su: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, ..., dakle to su svi brojevi koji su djeljivi brojem 3, tj. koji se mogu podijeliti brojem 3 bez ostatka.
sečica sekanta Sekanta je pravac koji siječe kružnicu (u dvije točke).
sedamsto sedamsto 700
sedmougao sedmerokut Sedmerokut je geometrijski lik (dio ravnine) omeđen sa sedam dužina koje se ne sijeku.
sfera

centar sfere,
poluprečnik sfere,
prečnik sfere
sfera

središte sfere,
polumjer sfere,
promjer sfere
Sfera je skup točaka prostora koje su jednako udaljene od neke središnje točke S.
Ta središnja točka naziva se središte sfere.
 
Polumjer sfere je dužina koja spaja središte sfere s nekom točkom sfere. Ujedno, i duljina te dužine naziva se polumjer.
Često se za oboje koristi i naziv radijus.
Oznaka: r.

Promjer sfere je dužina koja spaja dvije točke sfere i prolazi središtem sfere. Ujedno se i duljina te dužine naziva se promjer.
Često se za oboje koristi i naziv dijametar.
Oznaka: d.
simetrala duži ili medijatrisa simetrala dužine Simetrala dužine je pravac koji je okomit na dužinu i prolazi njezinim polovištem.
simetrala ugla ili bisektrisa simetrala kuta Simetrala kuta je pravac/polupravac koji  raspolavlja taj kut.
simetrija ili refleksija simetrija ili zrcaljenje Npr. osna simetrija, centralna simetrija,...
sistem sustav Npr. postoji koordinatni sustav, sustav jednadžbi...
sistem jednačina

neodređen sistem,
nemoguć sistem
sustav jednadžbi

neodređen sustav,
nemoguć sustav
Npr.
2x - 3y = 7
4x + 5y = 11
je sustav jednadžbi.
Sustav je nemoguć ako nema rješenja, a neodređen ako ima beskonačno mnogo rješenja.
skica,
skicirati
skica,
skicirati
 
skraćivanje razlomaka,
skratiti razlomak

skrativ razlomak,

neskrativ razlomak, sveden razlomak ili nesvodljiv razlomak
skraćivanje razlomaka,
skratiti razlomak

skrativ razlomak,

neskrativ razlomak
Skratiti razlomak znači brojnik i nazivnik podijeliti istim brojem. Time dobivamo razlomak jednak početnom razlomku.
 
skup originala, domen funkcije ili oblast definisanosti domena funkcije ili područje definicije funkcije  
sledbenik sljedbenik Npr. sljedbenik broj 5 je broj 6, a sljedbenik broja 58 je 59.
slični trouglovi slični trokuti  
složen broj složeni broj Složeni broj je broj koji ima više od dva djelitelja.
spoljašni ugao mnogougla vanjski kut mnogokuta  
središte duži polovište dužine Polovište dužine je točka koja dužinu dijeli na dva jednako duga dijela.
srednja linija trougla,
srednja linija trapeza
srednjica trokuta,
srednjica trapeza
Srednjica trokuta je dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta.
Srednjica trapeza je dužina koja spaja polovišta krakova trapeza.
srednja vrednost, aritmetička sredina ili prosek srednja vrijednost, aritmetička sredina  ili prosjek Aritmetičku sredinu dvaju ili više brojeva dobivamo tako da zbrojimo sve brojeve, a zatim zbroj podijelimo s brojem koliko zadanih brojeva ima. (Tako se računa i prosjek ocjena u školi.)
Npr. aritmetička sredina brojeva 5, 10 i 6 je broj 7 jer je
(5 + 10 + 6) : 3 = 21 : 3 = 7 .
srednja zagrada  ili uglasta zagrada uglata zagrada [ ]
stavovi (ili teoreme) podudarnosti trouglova:

SSS (stranica - stranica - stranica),
SUS (stranica - ugao - stranica),
USU (ugao - stranica - ugao),
SSU (stranica - stranica - ugao)
poučci (ili teoremi) o sukladnosti trokuta:


SSS (stranica - stranica - stranica),
SKS (stranica - kut - stranica),

KSK (kut - stranica - kut),
SSK (stranica - stranica - kut)
 
stavovi (ili teoreme) sličnosti trouglova:

SSS (stranica - stranica - stranica),
SUS (stranica - ugao - stranica),
UU (ugao - ugao)
poučci (ili teoremi) o sličnosti trokuta:


SSS (stranica - stranica - stranica),
SKS (stranica - kut - stranica),

KK (kut - kut)
 
stepen,
stepenovanje,
stepenovati

23 čitamo "dva na treći"

osnova,
izložilac
stupanj, potencija,
potenciranje,
potencirati

23 čitamo "dva na treću"

baza,
eksponent
Riječ stepen (srp.), odnosno stupanj (hrv.) koristimo (između ostaloga) kao mjernu jedinicu za kutove.
Npr. kut može imati 30° (30 stupnjeva/stepeni).
Također možemo pričati o računskim operacija višeg ili nižeg stupnja/stepena.

Nadalje, stepenovanje (srp.) ili potenciranje (hrv.) je računska operacija množenja broja sa samim sobom (više puta).
Npr. 2 je potencija broja 2 i računa se kao 2·2·2. U toj potenciji, broj 2 je baza, a 3 eksponent.
23 na hrvatskom jeziku čitamo "dva na treću", u smislu "dva na treću potenciju", dok na srpskom čitamo "dva na treći" u smislu "dva na treći stepen".
sto sto ili stotinu 100
strane tela strane tijela Geometrijska (uglata) tijela su omeđena geometrijskim likovima koje nazivamo stranama tijela.
stranica mnogougla stranica mnogokuta Dužine koje omeđuju mnogokut su njegove stranice.
suplementni uglovi suplementarni kutovi Suplementarni kutovi su kutovi čiji je zbroj 180°.
suprotni brojevi suprotni brojevi Npr. brojevi 5 i -5 su suprotni.
suprotni vektori suprotni vektori  
susedne stranice,
susedna temena
susjedne stranice,
susjedni vrhovi
Stranice mnogokuta su susjedne ako imaju zajednički vrh.
Dva vrha mnogokuta koja su krajnje točke iste stranice nazivaju se susjedni vrhovi.
susedni uglovi - Na srpskom jeziku, "susedni uglovi" su kutovi koji imaju zajednički krak. U hrvatskom jeziku nemamo poseban naziv za takve kutove.
U hrvatskom jeziku, susjedni kutovi (ili sukuti) su kutovi koji imaju zajednički krak i zajedno imaju 180 °, a na srpskom se takvi kutovi nazivaju "uporedni uglovi".
sveden razlomak, neskrativ razlomak ili nesvodljiv razlomak neskrativ razlomak Vidi pod: skraćivanje razlomaka
svođenje razlomaka na isti imenilac svođenje razlomaka na zajednički nazivnik  
Š  
šestar šestar  
šesto šesto 600
šestougao

pravilan šestougao
šesterokut

pravilni šesterokut
Šesterokut je geometrijski lik (dio ravnine) omeđen sa šest dužina koje se ne sijeku.
Pravilni šesterokut je šesterokut kojem su sve stranice jednakih duljina i svi kutovi jednakih veličina.
T  
tabela

- red ili vrsta,
- kolona
tablica

- red ili redak,
- stupac
Množina od redak je retci.
tablica množenja tablica množenja  
tačka točka  
Talesova teorema Talesov poučak ili Talesov teorem  
tangenta ili dirka kružnice


dodirna tačka
tangenta kružnice (rjeđe: dirka kružnice)

diralište
Tangenta je pravac koji dodiruje kružnicu u točno jednoj točki. Ta zajednička točka naziva se diralište.
teme vrh Ovdje se misli: na vrhove/temena geometrijskih likova (npr. trokuta), na vrhove/temena geometrijskih tijela (npr. prizmi), vrh/teme kuta/ugla...
teorema poučak ili teorem Npr. Pitagorin poučak (Pitagorin teorem), Talesov poučak (Talesov teorem),...
teoreme (ili stavovi) podudarnosti trouglova:

SSS (stranica - stranica - stranica),
SUS (stranica - ugao - stranica),
USU (ugao - stranica - ugao),
SSU (stranica - stranica - ugao)
poučci (ili teoremi) o sukladnosti trokuta:

SSS (stranica - stranica - stranica),
SKS (stranica - kut - stranica),

KSK (kut - stranica - kut),
SSK (stranica - stranica - kut)
 
teoreme (ili stavovi) sličnosti trouglova:

SSS (stranica - stranica - stranica),
SUS (stranica - ugao - stranica),
UU (ugao - ugao)
poučci (ili teoremi) o sličnosti trokuta:

SSS (stranica - stranica - stranica),
SKS (stranica - kut - stranica),

KK (kut - kut)
 
tetiva kruga tetiva kruga Tetiva kruga je dužina koja spaja dvije točke kružnice.
težišna duž težišnica Npr. težišnica trokuta je dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem nasuprotne stranice.
težište težište Težište trokuta je sjecište težišnica trokuta.
translacija translacija ili pomak  
transverzala transverzala ili presječnica Transverzala je pravac koji siječe dva usporedna/paralelna pravca.
trista tristo 300
trodimenzionalno trodimenzionalno  
trougao
 - raznostrani ili
   nejednakostranični,
 - jednakokraki,
 - jednakostraničan,
 - pravougli,
 - oštrougli,
 - tupougli
množina: trouglovi
trokut
 - raznostranični,

 - jednakokračni,
 - jednakostranični,
 - pravokutni,
 - šiljastokutni,
 - tupokutni
množina: trokuti
Trokut je geometrijski lik koji ima 3 kuta, 3 vrha i 3 stranice.
U  
ugao
 - oštri,
 - pravi,
 - tupi,
 - opruženi,
 - nekonveksni,
 - puni

teme ugla,
kraci ugla,

ugaoni stepen,
ugaoni minut,
ugaona sekunda
kut
 - šiljasti,
 - pravi,
 - tupi,
 - ispruženi,
 - izbočeni,
 - puni

vrh kuta,
kraci kuta,

kutni stupanj,
kutna minuta,
kutna sekunda
Kut je dio ravine omeđen s dva polupravca koja imaju zajedničku početnu točku.
Zajednička početna točka se na HJ zove vrh kuta, a na SJ teme ugla. Na oba jezika, spomenuti polupravci su kraci kuta/ugla.
Šiljasti kut je kut manji od 90°,
pravi ima točno 90°,
tupi ima između 90°i 180°,
ispruženi ima točno 180°,
izbočeni ima između 180°i 360°,
puni kut ima točno 360°.
Pravi kut se (na crtežu) u Srbiji označava lukom i točkom, a u Hrvatskoj može kvadratićem ili lukom i točkom.
uglasta zagrada ili srednja zagrada uglata zagrada [ ]
uglomer kutomjer  
umanjenik umanjenik (rjeđe: minuend) Umanjenik je prvi broj kod oduzimanja.
Za detalje vidi pod oduzimanje.
umanjilac umanjitelj (rjeđe: suptrahend) Umanjitelj je drugi broj kod oduzimanja.
Vidi pod oduzimanje.
unakrsni uglovi vršni kutovi Vršni kutovi su kutovi koji imaju zajednički vrh i čiji su kraci nasuprotni dijelovi istih pravaca.
unutrašnji ugao mnogougla unutarnji kut mnogokuta Umjesto unutarnji kut može se reći i samo kut.
upisana kružnica upisana kružnica Npr. upisana kružnica trokuta je kružnica koja dodiruje sve stranice trokuta.
uporediti,
upoređivanje
usporediti,
uspoređivanje
 
uporedni uglovi susjedni kutovi ili sukuti Susjedni kutovi (sukuti) su kutovi koji imaju zajednički krak i zajedno imaju 180°.
uređeni par uređeni par Npr. (2, 5)
uzajamno prosti brojevi relativno prosti brojevi Brojevi su relativno prosti ako im je jedini zajednički djelitelj broj 1.
V  
vađenje korena vađenje korijena Vidi pod koren.
valjak

- prav,
- kos
valjak

- uspravan,
- kos
 
vektor

Vektor je određen:
pravcem,
smerom,
intenzitetom (dužinom).

nula vektor

suprotni vektori
vektor

Vektor je određen:
smjerom,
orijentacijom,
duljinom.

nul-vektor

suprotni vektori
srp. pravac vektora - hrv. smjer vektora,
srp. smer vektora - hrv. orijentacija vektora,
srp. intenzitet (dužina) vektora - hrv.  duljina vektora
velika zagrada ili vitičasta zagrada vitičasta zagrada { }
verovatnoća vjerojatnost  
visina visina Npr. visina trokuta, visina piramide
vitičasta zagrada ili velika zagrada vitičasta zagrada { }
vrsta tabele ili red tabele red tablice ili redak tablice Množina od redak je retci.
Z  
zagrade

obična ili mala zagrada,
uglasta ili srednja zagrada,
vitičasta ili velika zagrada
zagrade

okrugla zagrada,
uglata zagrada,
vitičasta zagrada
Okrugla zagrada ( ),
uglata zagrada [ ],
vitičasta zagrada { }.
zaokrugliti na približnu vrednost

zaokrugliti na jednu decimalu,
zaokrugliti na dve decimale,...
zaokružiti na približnu vrijednost

zaokružiti na jednu decimalu,
zaokružiti na dvije decimale,...
 
zapremina obujam ili volumen Volumen opisuje veličinu geometrijskog tijela, odnosno količinu pijeska/vode kojom bismo popunili to tijelo. Imamo dvije vrste mjernih jedinica za obujam: kubične (m3, dm3,...) i litrene (l, dl, ml,...).
zarubljena piramida,
zarubljena kupa
krnja piramida,
krnji stožac
 
zbir zbroj (rjeđe: suma) Vidi pod sabiranje.
znak broja ili predznak broja predznak broja Npr. predznak broja -7 je minus,
predznak broja +26 je plus,
predznak broja 9 je plus.

 

početna